Kalamin Thailand

Kalamin losyonu ve talk pudrası kullanarak döküm ile ilgili kaşıntının önlemesinin karşılaştırılması: Randomize bir çalışma

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Songkla Üniversitesi Prensi,

Hat Yai, Sonkla, Tayland.

Amaç: kalamin losyonu ve talk pudrası arasındaki etkinliğin karşılaştırılması için kısa kol alçıları ile tedavi edilen distal radius kırıklıkları olan hastalarda kaşıntının azaltılması

Materyel ve Metod:  acil odamıza gelen 15-80 yaş arasında alakalı yaralanmalar olmadan kapalı distal radius kırıklığı olan hastalar talk pudrası ve kalamin grubuna randomize edildi. Tüm hastalar dört hafta süreyle kapalı redüksiyon ve kısa kol alçı ile tedavi edildi. Atarax ve parasetamol kurtarma ilacı için reçete edildi. Hastalardan onlara verilen günlüğüne günlük olarak kaşıntı skoru (0-10) raporu yazmaları istendi. Hastalar değişen döküm için bir hafta ve değişen döküm kaldırılana kadar her hafta takip edildi. Dökme çıkarıldıktan sonra cilt durumu cilt sorunları için kontrol edildi ve hastalar memnuniyetini genel tedaviyle oyladılar.

Sonuç: Distal radius kırıkları olan otuz dört hasta talk pudrası (19) ve kalamin(15) gruba randomize edildi. Kırığın en sık nedenleri düşme ve motorlu araç kazası idi. Hiçbir hasta çalışma süresi boyunca takip kaybetmedi. Tedavi süresinin sonunda talk pudrası grubuna göre kalamin grubundaki hastalar daha düşük kaşıntı skoru gösterdiler İki grup arasında kurtarıcı ilaç, komplikasyonlar ve tedavi ile tatmin olma kullanımı anlamında büyük bir farklar olmadı.

Netice: Kalamin losyonu talk pudrasından kısa kol alçı ile tedavi edilen distal radius kırığı olan hastalarda kaşınmayı azaltmakta daha iyi bir etkinlik gösterdi.

Dökme kırıklar için, özellikle üst-ekstremite kırıkları için standart koruma tedavisi olarak kalıyor. Bununla birlikte, bu tip komplikasyonlarla ilgili kompartman sendromu, bası yaraları, dahil sertlik, ve kaşıntı gibi çeşitli korumalar var. Ancak, kompartman sendromu, bası yaraları, sertlik ve kaşıntı tutma gibi bu tür ile ilgili çeşitli komplikasyonlar vardır. Bir minör komplikasyon olarak kabul edilmesine rağmen, kaşıntı ile ilişkilendirilen döküm hastanın yaşam kalitesini boza ve bazı durumlarda prematüre dökme kaldırılması veya enfeksiyon sonucu olabilir. Bir önceki çalışmada dökme saklama sırasında %71 durumlarda büyük bir kaşıntı bulunduştur. Şu anda kaşıntı patomekanizmasına döküm tutma bilinmemektedir. Nem, tahriş edici ya da aşırı duyarlılık gibi bir sıra faktörler öne sürülmüştür. Bazı çalışmalar histamine yoluyla kaşıntı üretebildiklerini farz ediyorlar.

Taylantdakı mevcut uygulamamızda bir çok ortopedistler kaşıntını önlemek için dökme yapıştırılmadan önce talk pudrasını uyguluyorlar. Kalamin losyonu serinlik ve antihistamin etkisi nedeniyle bu sorunu azaltmak için diğer bir potensial adaydır. Ancak kaşıntını azaltmada kalamin losyonu etkinliğini değerlendiren önceki çalışmalar olmamıştır. Bu çalışmanın amacı kalıplar ile ilişkili kaşıntını azaltmakta olan talk pudrası ile kalamin losyonu etkinliğini karşılaştırmaktır.

 

 

Materyel ve Metod

Bu çalışma Tıp Fakültesi Etik Kurulu, Sonkla Üniversitesinin Prensi tarafından onaylanmışdır. Aydınlatılmış onam çalışma öncesi tüm hastalardan elde edildi. Haziran 2008ten Haziran 2009 a kadar distal radius kapalı kırığı ile kurumun Acil Servisine ziyaret eden 15-80 yaş arasındaki hastalar bu çalışmaya dâhil edildi. Sade opak zarf kullanılarak hastalar iki gruba ayrıldı: Kaşıntı azaltmak için talk pudrası verilenler ve kaşıntı azaltmak için kalamin losyonu verilenler.

Tüm hastalar kıdemli sakin tarafından kapalı redüksiyon ve kısa kol dökümü ile tedavi edildi. Düşürülmeden sonra cilt %70 alkol ile temizlendi ve dökme uygulama öncesi talk pudrası (15gram) ya da merhem (15 ml) uygulandı. Tüm hastalar dökme bakımı hakkında bilgilendirildi ve onlara verilen günlükte kaşıntının (0-10) günlük düzey raporu yazmaları istendi. Tüm hastalar kurtarıcı ilaç olarak kullanım için Atarax ve parasetamol aldı. Hastalar ikinci haftada dökme değişilmesi için ve dökme çıkarılana kadar her hafta takip edilmişlerdir. Dökme çıkarıldığında cilt durumu aynı kıdemli sakin tarafından kontrol edildi ve hastadan tedavinin genel sonuçu ile kendi memnuniyeti oranı istendi.

İstatistiksel analiz

Tanımlayıcı analiz demografik özelliklerini değerlendirmek için kullanıldı. Eşleştirilmiş t-testi gruplar ararında farklı zaman noktalarında kaşıntı puan ortalamalarını karşılaştırmak için kullanıldı. Ki-Kare (Chi-Square) tüm kategorik sonuçlar için test edildi.

Sonuçlar

Çalışmaya dâhil olan 34 hasta vardı. Yaralanmalarının en sık nedenleri sonbahar ve motosiklet kazaları idi. Sol taraf yaralanmalar sağ taraf yaralanmalardan daha sık idi. Fernandez’in sınıflamasına göre bükme ve sıkıştırma yaralanmanın en sık mekanizmalarından idi.

Her iki grup döküm uygulamasından sonra ortalama kaşıntı skorlarında önemli bir iyileşme gösterdi. Bununla birlikte gelişme talk pudrası grubunda değil sadece kalamin grubunda oldu.

Kalamin grubundaki büyük kaşıntı skoruna rağmen onların kaşıntı skoru gün 1 ve 21de talk grubu ile karşılaştırılabilir bir düzeyde yükseldi. Ayrıca, kalamin grubu dökme uygulandıktan sonra 28ci günde talk pudrası grubuna göre daha iyi bir kaşıntı skoru gösterdi. Ancak her iki grup arasında kurtarıcı ilaç kullanımı anlamında büyük bir fark yoktu.

 

Her iki grubun ortalama kaşıntı puanları döküm olduğu süre boyunca (Şek. 1) artış eğilimi gösterdi. İkinci dökümü kaldırma zamanda hiçbir hastanın kalamin veya talk pudrası kullanımıyla bağlı cilt sorunları veya komplikasyonları olmadı ve tüm hastalar tedavinin genel sonuçlarından duyduğu memnuniyeti belirtti.

 

Müzakere

Bu çalışma dökme ile tedavi olan distal radyus kırıklığı olan hastalarda kalamin pudrasının talk pudrasından daha etkili olduğunu buldu. Buna ek olarak, hiç bir grupta dökme tedavi sırasında herhangi bir yan etki bulunmadı. Tüm hastalar onların bakımlarının genel sonuçlarından memnun kaldılar.

Dökme tedavisinden kaşıntının patojenezi aydınlatılamamıştır. Ancak histaminin kaşıntı yolunun arabulucu olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Patomekanizma ile ilişkili faktörlere nem, lokal tahriş etme ve alerji aitdir. Her hasta kısa kol alçı uygulanmadan önce maruziyeti azaltmak için döküm altında Webril ile kapalı alana sahiptir. Ancak, özellikle terlemeden olan nem kaşıntının patojenezini kötüleştirebilir.

Bu kalamin losyonu ve talk pudrasının etkinliğini açıklaya bilir, çünkü her ikisi döküm ile tedavi olan hastanın nem etkilerini ve yerel deri tahriş etmesini azalta bilir. 1-ci ayda kalamin losyonun etkinliği talk pudrasından çok daha iyi oldu, bu kalamin losyonunda çinko oksitle alakalı ola bilir, bakterisid etkiye sahip bir maddedir,  hatta zayıf olsa da cilt tahrişlerini kontrol edebilir.

Kaşıntı alçı ile tedavi edilen hastalar arasında yaygın bir şikayet olmasına rağmen bu normalde küçük bir sorun olarak kabul edilir, çünkü daha önce bu sorunu değerlendirmek veya yönetim stratejileri önermek için hiç çalışma olmamıştır. Buna ek olarak, modern tedaviler  internal fiksasyon gibi daha fazla cerrahi yaklaşımlar yönünde hareket ediyor.

Bizim çalışmamız bu problemin önleyici tedbirlerini değerlendiren ilk çalışmadır. Bizim sonuçlar doktorlar yardımcı olarak alçıları olan hastaları tedavi etmek için faydalıdır ve bunlar aynı zamanda daha fazla çalışma için bir temel olabilir ön sonuç sağlar.

Çalışmamızda bazı sınırlamalar vardır. İlk olarak, bu çalışmadaki hastaların sayısı sınırlıydı, bu nedenle her iki grup arasındaki farkı tespit etmek için sadece düşük bir güç olduğu görüldü. İkincisi, bizde kontrol grubu yoktu, bu yüzden her iki tedavinin hiçbir şey yapmamaktan daha iyi olduğu söylenemez. Üçüncü olarak, biz sadece kısa kol alçı ile tedavi edilen distal radius kırığı olan hastalar aldık. Daha çok hasta sayısının ve kontrol grubu ile diğer dökme türlerinin olduğu ileri çalışmalar yapılmalıdır. Sonuçlar alçıların diğer türleri için genelleştirilmiş olamaz. Daha çok hasta sayısı ve kontrol grubuyla diğer alçı türleri ile ileri çalışmalar yapılmalıdır.

Sonuç olarak, biz sonuçlarımızın yararlı bir tedbir olarak Paris dökme uygulamasından önce kalamin losyonunu kaşıntı insidansını azaltmak için tavsiye ede bilecek kadar yeterince güçlü olduğunu hissediyoruz.

 

Comparison of cast-associated pruritus prevention using calamine lotion and talcum powder: A randomized trial

Boontangjai C, MD, Tangtrakulwanich B, MD, Ph.D.

Department of Orthopaedic Surgery, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University,

Hat Yai, Songkhla, Thailand.

Objective: To compare the efficacy between calamine lotion and talcum powder in reducing pruritus in patients having distal radius fractures treated with short arm casts.

Materials and methods: Patients having a closed distal radius fracture without associated injuries aged 15-80 years visiting our emergency unit were randomized into talcum powder and calamine groups. All patients were treated by closed reduction and a short arm cast for four weeks. Atarax and paracetamol were prescribed for rescue medication. Patients were requested to report their pruritus score (0-10) daily in a supplied diary. The patients were followed up at one week for cast changing and then every week until cast removal. After cast removal, the skin condition was inspected for skin problems and the patients rated their satisfaction with the overall treatment.

Result: Thirty-four patients with distal radius fractures were randomized into talcum powder (19) and calamine (15) groups. The most common causes of fracture were fall and motor vehicle accident. No patient was lost to follow-up during the study period. Patients in the calamine group reported a significantly lower mean pruritus scores than those in the talcum powder group at the end of treatment period. There were no significant differences in the mean usage of rescue medication, complications, and satisfaction with treatment between the two groups.

Conclusion: Calamine lotion showed a better efficacy in reducing pruritus associated with casts than talcum powder in patients having distal radius fracture treated with short arm cast.

The Thai Journal of Orthopaedic Surgery: 34 No.3-4: P1-4

Full text. e journal: http://www.rcost.or.th/journal, http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JRCOST

 

Cast remains the standard retention treatment for fractures, especially upper extremity fractures(1). However, there are various complications related to this type of retention including compartment syndrome, pressure sores, stiffness, and pruritus(2-5). Despite being considered a minor complication, pruritus associated with a cast can disturb the patient’s quality of life and in some instances result in premature cast removal or infection. One previous study found that significant pruritus during cast retention occurred in about 71% of cases(3). Currently, the pathomechanism of pruritus during cast retention remains unknown. A number of factors such as humidity, irritants, or hypersensitivity have been postulated. Some studies have hypothesized that the histamine-release pathway can produce itching(5-9).

In our current practice in Thailand, most orthopedists apply talcum powder before affixing the cast to try to prevent pruritus. Calamine lotion is another potential candidate to reduce this

Correspondence to : Tangtrakulwanich B, Department of Orthopaedic Surgery, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand.

E-mail: boonsin.b@psu.ac.th

JRCOST VOL.34 NO. 3-4 July-October 2010

problem due to its coolness and antihistamine effect. However, there have been no previous studies evaluating the efficacy of calamine lotion in reducing pruritus associated with casts. The objective of this study was to compare the efficacy of talcum powder vs. calamine lotion in reducing pruritus associated with casts.

Material and Method

This study was approved by the Ethics Committee of the Faculty of Medicine, Prince of Songkla University. Informed consent was obtained from all patients before the study. Patients aged between 15-80 years visiting the Emergency Department of our institution with closed fracture of the distal radius from June 2008 to June 2009 were included in this study. Simple randomization using opaque envelope was used to randomize the patients into two groups: those given talcum powder and those given calamine lotion to reduce pruritus.

All patients were treated with closed reduction and a short arm cast by the on-call senior resident. After the reduction, the skin was cleaned with 70% alcohol, and either talcum powder (15

grams) or calamine lotion (15 ml) was applied before cast application. All patients were informed about cast care and requested to report the level of pruritus (0-10) daily in the diary, which was provided for them. All patients received Atarax and paracetamol for use as rescue medication. The patients were followed up at the second week for cast changing and then every week until cast

removal. When the cast was removed, the skin condition was inspected by the same senior resident, and the patient was asked to rate his or her satisfaction with the overall result of treatment.

2

Statistical analysis

Descriptive analysis was used to evaluate the demographic characteristics. Paired t-test was used to compare mean pruritus scores between the groups at different time points. Chi-Square was tested for all categorical outcomes.

Results Pruritus score Calamine lotion Talcum powder P-value
Day 1 0.5 ( 1.4 ) 0.5 ( 0.9 ) 0.985
Day 7 1.8 ( 1.7 ) 2.1 ( 1.5 ) 0.645
Day 14 1.5 ( 2.1 ) 2.1 ( 1.3 ) 0.340
Day 21 1.7 ( 1.6 ) 2.1 ( 2.3 ) 0.595
Day 28 1.0 ( 1.2 ) 2.0 ( 1.7 ) 0.030*
Mean usage of rescue medication 1.9 ( 4.8 ) 1.3 ( 3.8 ) 0.677

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir